ION ombudsman en Arbitrage

 
 
Sinds augustus 2016 is er een proef met de ION ombudsman. Deze proef is bedacht omdat er in de dagelijkse praktijk ergernissen ontstaan tussen praktijkhouders over de vraag bij wie een patiënt is ingeschreven op een bepaalde peildatum. ION kent weliswaar een arbitrageprocedure maar die vinden veel praktijkhouders te zwaar om in te roepen. Inmiddels heeft de ombudsman de eerste casus behandeld.

CONFLICT
Als een andere huisarts ten onrechte een van uw patienten claimt, moet u dat probleem onderling proberen op te lossen. In veel gevallen ligt er een administratieve fout ten grondslag aan het misverstand. Bijvoorbeeld omdat twee verschillende patiënten hetzelfde BSN hebben gekregen.

Lukt het het niet om het samen op te lossen, neem dan contact op met ION. Wij helpen u graag.

Speciaal voor dit probleem is er een ION ombudsman. Frank Garnier, huisarts np en voormalig voorzitter van ION vervult deze taak. U kunt ook een arbitragezaak starten.

Op deze pagina:
ION ombudsman - hoe gaat het in zijn werk?
ION ombudsman - uitspraken
ION arbitrage - hoe gaat het in zijn werk?

ION OMBUDSMAN - hoe gaat het in zijn werk?
De ION ombudsman beoordeelt alleen zaken die te maken hebben met een twist over wie de huisarts van een patiënt op de peildatum.

Er zijn geen kosten aan verbonden voor u, maar het inroepen van de imbudsman kost ION en dus alle huisartsen wel geld en daar moet dus zuinig en zinnig mee worden omgesprongen.

Een huisarts-praktijkgouder kan bij ION een case aanmelden voor de ombudsman via het contactformulier

De casebeschrijving bevat:

 • Naam, e-mailadres en 06-nummer van de huisarts-praktijkhouder die de casus meldt.
 • Beschrijving van het probleem.
 • De vraag aan ION.

De huisarts moet voordat hij de case voorlegt aan de ION ombudsman eerst zelf huiswerk hebben gedaan:

 • Er is mondeling (!) overleg geweest met de andere praktijkhouder.
 • Er is gecontroleerd (eventueel met hulp van Marcel Leijten – technisch projectleider ION) of het een probleem is dat te maken heeft met een dubbel BSN in beide systemen.
 • De huisarts kan schriftelijk aantonen dat de patiënt bij hem/haar in de praktijk zit. (Zie: Verklaring van de patient.)

De ION ombudsman streeft ernaar om binnen twee weken na de melding een uitspraak te doen. Als daarvoor meer tijd nodig is kan deze termijn met twee weken worden verlengd. De aanmeldende huisarts krijgt daarvan bericht.

De uitspraak van de ION ombudsman is bindend en daartegen kan bij ION niet in beroep worden gegaan. Wel kan bij ION een arbitragezaak worden gestart; daaraan zijn kosten verbonden voor de aanvrager. 

ION ombudsman - uitspraken

 1.  2016 01 Uitspraak van ION ombudsman
  Onder aan dit verslag vindt u de spelregels voor het wel of niet afmelden van vertrekkende patiënten.

ION ARBITRAGE - hoe gaat het in zijn werk?
Als de 'nieuwe' en 'oude' huisarts over de inschrijving op naam van een patiënt desondanks geen overeenstemming kunnen bereiken en er dus een conflict ontstaat, zal het bestuur van de stichting ION een oplossing aanbieden in de vorm van arbitrage. Voor deze arbitrage wordt aan beide betrokken huisartsen een bedrag van 60 euro in rekening gebracht.

 • U zendt een bezwaar in via het contactformulier of per e-mail naar de stichting ION.
 • Dit bezwaar gaat vergezeld van een Verklaring van de patiënt (doc) dat hij of zij bij u staat ingeschreven.
 • Het bureau van de stichting ION vergelijkt de dossiers van de betreffende huisartsen en stelt op basis hiervan een eerste oplossing voor. De wens van de patiënt speelt hierbij een doorslaggevende rol.
 • In het uitzonderlijke geval dat dit niet tot een oplossing leidt, zal het bestuur op basis van eigen onderzoek dan wel een hoorzitting een definitieve beslissing nemen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen een aparte beroepscommissie in te stellen.