Nieuwe verwerkingsmethoden inschrijftarieven

 
Onlangs zijn we gestart met een pilot waarbij zorgverzekeraars aan de hand van ION controleren wie recht heeft op het inschrijftarief. (Zie afhandeling declaraties.) Een eerste test met DSW in het eerste kwartaal 2015 heeft uitgewezen dat het aantal correctieverzoeken daardoor flink daalt. Dat is fijn voor zowel de zorgverzekeraar als voor de huisarts die recht heeft op het geld maar dat voorheen niet kreeg omdat een ander eerst had gedeclareerd.

Controle vooraf en praktijkoverdracht. De pilot heeft ook een knelpunt aan het licht gebracht namelijk bij praktijken die op de eerste van het kwartaal worden overgenomen, waarbij de patiënten niet van tevoren zijn afgemeld in ION.

Tips bij praktijkoverdracht. Om dit te voorkomen adviseren wij u om bij een praktijkoverdracht de volgende procedure aan te houden:

 • Kies een andere datum voor de praktijkoverdracht dan de eerste dag van een kwartaal. Bijvoorbeeld 28 maart of 1 mei.
 • ls dat echt niet lukt, meldt de patiënten dan uiterlijk twee dagen voordat het kwartaal eindigt af in ION bij de oude praktijk. Deze twee dagen hangen samen met de langere mutatiestop (zowel voor aanmelden als voor afmelden) in verband met de controle vooraf door de zorgverzekeraars.
 • Meldt vervolgens na de kwartaalovergang op de tweede dag van het kwartaal de patiënten aan op de nieuwe praktijk met terugwerkende kracht per eerste van het kwartaal.
 • Declareer daarna de inschrijftarieven met als peildatum de eerste dag van het kwartaal.

En als het toch misgaat…
Als uw inschrijftarieven worden afgewezen omdat u vanwege een praktijkoverdracht niet in staat was om de patiënten op de eerste dag van het kwartaal op uw naam aan te melden in de ION-database… Afgesproken is dat u in dat geval contact op kunt nemen met de zorgverzekeraar(s). Mocht u er met hen niet uitkomen, dan kunt u zich tot ION wenden.

AFHANDELING DECLARATIES – wijzigingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wijzigt de afhandeling van uw declaraties die betrekking hebben op de inschrijftarieven.
We verwachten dat dankzij deze nieuwe procedure het aantal correctieverzoeken fors daalt, en dus dat de administratieve lasten voor huisartsen en zorgverzekeraars aanzienlijk minder worden.

Situatie tot 2015 - verwerking inschrijftarieven en correctieverzoeken

 • Elk kwartaal worden er duizenden inschrijftarieven dubbel gedeclareerd en wordt vervolgens een van beide declaraties afgewezen, omdat deze al is uitbetaald aan een andere huisarts.
 • De zorgverzekeraars hanteren daarbij het principe ‘wie het eerst komt’.
 • Als de afwijzing op basis van de inschrijving in de ION-database onterecht blijkt te zijn, kan de huisarts achteraf een elektronisch correctieverzoek indienen.Daarna volgt de uitbetaling door de zorgverzekeraar.
 • Op jaarbasis gaat het om gemiddeld 125.000 correctieverzoeken. Met als gevolg onnodige administratieve lasten, bij zowel huisartsen als zorgverzekeraars.  

 Wat is er op 1 januari 2015 veranderd?

 • Een werkgroep van zorgverzekeraars, VECOZO en stichting ION heeft onderzocht hoe dit proces kan worden vergemakkelijkt en verbeterd.
 • Uitgangspunt blijft het principe dat inschrijving in de ION-database op de eerste dag van een kwartaal - de peildatum - leidend is. De oplossing is gevonden in een andere verwerkingsmethode door de zorgverzekeraars van de  declaraties inschrijftarieven (en bijbehorende modules).
 • Vanaf 1 januari 2015 kan een verzekeraar ervoor kiezen om de rechtmatigheid van een declaratie inschrijftarieven direct aan de hand van gegevens uit de ION-database te controleren.
 • Verzekeraars konden vanaf de start van ION al handmatig in de database kijken naar hun eigen verzekerden.Maar vanwege het grote aantal declaraties dat in korte tijd moet worden verwerkt, is dat geen oplossing voor het probleem van dubbeldeclaraties.
 • Daarom is afgesproken dat zorgverzekeraars in het vervolg per kwartaal van ION een bestand kunnen krijgen met  per verzekerde de naam van de huisarts of huisartsenpraktijk bij wie hij of zij staat ingeschreven op de peildatum.
 • Als bij die controle blijkt dat een in de declaratie opgevoerde verzekerde is ingeschreven bij een andere huisarts dan in de ION-database, zal het inschrijftarief voor die persoon worden afgewezen met een nieuwe afwijscode: 366 verzekerde staat op naam van andere huisarts ingeschreven.
 • Voor afwijzingen kunt u dus vanaf 1 januari naast de bestaande codes een nieuwe afwijscode aantreffen. Afwijzingen met deze code kunnen niet worden betwist, omdat ze gebaseerd zijn op de gegevens van de ION-database. En die is en blijft leidend.
 • Nota bene. Voor het declareren zelf heeft deze wijziging geen consequenties. Daarin verandert niets.

 Gefaseerde invoering, duale situatie 

 • De invoering van het ‘vooraf controleren’ wordt door de zorgverzekeraars gefaseerd ingevoerd.
 • De zorgverzekeraars DSW, Stad Holland, De Amersfoortse en Ditzo starten op 1 januari 2015.
 • Op 1 april sluiten FBTO, De Friesland en Zorg & Zekerheid aan. Anderen volgen later.
 • In de rubriek laatste nieuws op de website van VECOZO vindt u altijd de actuele situatie.

 Langere mutatiestop 

 • Tot en met 2014 gold dat er op de eerste dag van een nieuw kwartaal wel mutaties kunnen worden aangeboden maar geen mutaties worden verwerkt, omdat de situatie op die eerste dag – de peildatum voor de inschrijftarieven - eenduidig moet zijn. Daarom worden mutaties die op de eerste dag van een kwartaal zijn ingevoerd, op de tweede dag gedateerd en doorgevoerd.
 • De mogelijkheid van controle vooraf door zorgverzekeraars zorgt voor een nieuwe situatie. Om die vooraf uit te voeren moeten de zorgverzekeraars elk kwartaal over een actueel overzicht van de bij hen verzekerde patiënten uit de ION-database kunnen beschikken. Voor het gereedmaken, controleren en verwerken van deze ION-gegevens is het nodig dat 24 uur voor het begin van het kwartaal een (extra) mutatiestop wordt ingevoerd.
 • Vanwege de bijzondere situatie op 1 januari - dan worden de declaratiebestanden altijd later verwerkt omdat mensen nog van zorgverzekeraar kunnen veranderen - zal de langere mutatiestop voor het eerst ingaan bij het tweede kwartaal van 2015

Vragen?
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Support van VECOZO: support@vecozo.nl.
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur: 013-46 25 641.